Am Obstmarkt 11, 71522 Backnang

Deklaracja w sprawie ochrony danych

1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje stanowią prosty opis tego, co dzieje się z Pani/Pana danymi osobowymi podczas Pani/Pana wizyty na naszej stronie internetowej. Dane osobowe to wszelkie dane, przy pomocy których można Panią/Pana osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych można zaczerpnąć z naszej deklaracji w sprawie ochrony danych zawartej w niniejszym tekście.

Gromadzenie danych na naszej stronie

Kto odpowiada za gromadzenie danych na tej stronie?

Za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej odpowiada jej administrator. Jego dane kontaktowe znajdują się w zakładce „Impressum”.

Jak gromadzimy Pani/Pana dane?

Pani/Pana dane gromadzimy z jednej strony na podstawie tego, co nam Pan/i przekazuje. Może tu chodzić np. o dane, które wpisuje Pan/i do formularza kontaktowego.

Inne dane są gromadzone automatycznie podczas wizyty na stronie przez nasze systemy informatyczne. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina otwarcia strony). Gromadzenie tych danych odbywa się automatycznie, jak tylko otworzy Pan/i naszą stronę.

Do czego wykorzystujemy Pani/Pana dane?

Część danych gromadzi się, aby zagwarantować bezbłędne wyświetlenie strony. Inne dane z kolei mogą być wykorzystywane do analizy Pani/Pana zachowań jako użytkownika internetu.

Jakie prawa ma Pan/i w odniesieniu do Pani/Pana danych?

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do nieodpłatnego uzyskania informacji na temat pochodzenia, odbiorcy oraz celu zapisania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo żądania korekty, blokady lub usunięcia tych danych. W tym celu oraz w innych kwestiach związanych z ochroną danych może się Pan/i do nas w każdej chwili zwrócić, wykorzystując do tego celu adres podany w impressum. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi we właściwym organie nadzorującym.

Przysługuje Pani/Panu także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w określonych okolicznościach. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera część deklaracji w sprawie ochrony danych zatytułowana „Prawo do ograniczenia przetwarzania”.

Narzędzia analityczne i narzędzia podmiotów trzecich

Podczas Pani/Pana wizyty na naszej stronie Pani/Pana aktywność podczas przeglądania strony może być analizowana statystycznie. Odbywa się to przede wszystkim przy wykorzystaniu plików cookie oraz programów analitycznych. Analiza Pani/Pan aktywności internetowej odbywa się z reguły anonimowo; nie można przypisać sposobu korzystania ze stron internetowych do konkretnej osoby. Może Pan/i sprzeciwić się takiej analizie lub zapobiec jej poprzez niekorzystanie z określonych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w poniższej deklaracji w sprawie ochrony danych.

Także w przypadku tej analizy może Pan/i wyrazić swój sprzeciw. O możliwościach złożenia sprzeciwu poinformujemy Panią/Pana w niniejszej deklaracji w sprawie ochrony danych.

2. Informacje ogólne i obowiązkowek

Ochrona danych

Administrator niniejszego serwisu internetowego z ogromną powagą podchodzi do kwestii ochrony Pani/Pana danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe traktujemy poufnie oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a także zgodnie z niniejszą deklaracją w sprawie ochrony danych.

Podczas gdy korzysta Pan/i z tej strony, gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, przy pomocy których można Panią/Pana osobiście zidentyfikować. W niniejszej deklaracji w sprawie ochrony danych wyjaśniamy, które dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśniamy również, jak i w jakim celu się to odbywa.

Zaznaczamy, że transfer danych w internecie (np. w przypadku komunikacji mailowej) może wykazywać luki w zakresie bezpieczeństwa. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacja dotycząca jednostki odpowiedzialnej

Jednostką odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

TK Personal-Service GmbH
Am Obstmarkt 11
71522 Backnang
Telefon: 07191/345390-0
E-Mail: info@tkgmbh.de

Jednostką odpowiedzialną jest osoba fizyczna lub prawna, która sama lub wraz z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy mailowe itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele procesów związanych z przetwarzaniem danych jest możliwych tylko za Pani/Pana pisemną zgodą. Wydaną zgodę może Pan/i w dowolnym momencie cofnąć. Wystarczy do tego nieformalna informacja skierowana do nas mailem. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność czynności związanych z przetwarzaniem danych przed tymże cofnięciem z obowiązującymi przepisami prawa.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w szczególnych przypadkach oraz wobec reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO)
Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, wówczas w każdej chwili z przyczyn wynikających z Pani/Pana szczególnej sytuacji może Pan/i złożyć sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych; dotyczy to także profilingu bazującego na tych przepisach.

Dana podstawa prawna, na bazie której ma miejsce przetwarzanie danych, zawarta jest w niniejszej deklaracji w sprawie ochrony danych. W przypadku złożenia sprzeciwu nie będziemy przetwarzać Pani/Pana danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie bezwzględnych, wymagających ochrony powodów przetwarzania, które będą nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub jeżeli przetwarzanie danych będzie służyło ustaleniu, dochodzeniu i obronie roszczeń (sprzeciw zgodny z art. 21 ust. 1 RODO).

Jeżeli Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach związanych z reklamą bezpośrednią, wówczas przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do celów związanych z taką reklamą; dotyczy to także profilingu, jeżeli jest on związany z tego rodzaju reklamą bezpośrednią.

W przypadku złożenia sprzeciwu Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane do celów związanych z reklamą bezpośrednią (sprzeciw zgodny z art. 21 ust. 2 RODO).

Prawo do wniesienia skargi we właściwym organie nadzorującym

W przypadku naruszeń RODO osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do złożenia skargi w organie nadzorującym, w szczególności w państwie członkowskim miejsca zwyczajowego pobytu, miejsca pracy lub miejsca, w którym mogło dojść do naruszenia. Prawo do wniesienia skargi przysługuje niezależnie od innych środków odwoławczych wynikających z prawa administracyjnego lub środków sądowych.

Prawo do przenoszenia danych

Ma Pan/i prawo do żądania wydania przetwarzanych przez nas za Pani/Pana zgodą lub w ramach realizacji umowy w sposób zautomatyzowany danych bezpośrednio Pani/Panu lub osobie trzeciej w powszechnie stosowanym formacie, który może być odczytany maszynowo.

Jeżeli zażąda Pan/i bezpośredniego przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej, odbywa się to tylko wtedy, gdy jest to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Na tej stronie ze względów bezpieczeństwa i dla ochrony przesyłu informacji poufnych, takich jak na przykład zamówienia lub zapytania, które może Pan/i skierować do nas jako do administratora strony, stosuje się szyfrowanie z wykorzystaniem protokołu SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po zmianie protokołu „http://” na „https://” w wierszu adresowym przeglądarki i po symbolu kłódki.

Jeżeli protokół SSL lub TLS jest aktywowany, osoby trzecie nie mogą odczytywać danych, które Pan/i do nas przesyła.

Udzielanie informacji, blokada, usunięcie i korekta

W ramach obowiązujących przepisów przez cały czas przysługuje Pani/Panu prawo do nieodpłatnego uzyskania informacji dotyczącej Pani/Pana zapisanych danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, ewentualnie prawo do korygowania, blokowania lub usuwania tych danych. W tym celu oraz w innych kwestiach związanych z danymi osobowymi może się Pan/i do nas w każdej chwili zwrócić, wykorzystując do tego celu adres podany w impressum.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W tym celu może się Pan/i do nas w każdej chwili zwrócić, wykorzystując do tego celu adres podany w impressum. Prawo do ograniczenia przetwarzania przysługuje w następujących przypadkach:

  • Jeżeli zakwestionuje Pan/i prawidłowość swoich zapisanych przez nas danych osobowych, z reguły będziemy potrzebować czasu, żeby to sprawdzić. Na czas kontroli przysługuje Pani/Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  • Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywało / odbywa się niezgodnie z przepisami, zamiast ich usunięcia może Pan/i żądać ograniczenia przetwarzania danych.
  • Jeżeli nie potrzebujemy już Pani/Pana danych osobowych, jednak Pan/i potrzebuje ich do realizacji, obrony lub dochodzenia roszczeń, wówczas przysługuje Pani/Panu prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych zamiast ich usunięcia.
  • W przypadku złożenia sprzeciwu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO należy dokonać wyważenia Pani/Pana i naszych interesów. Do momentu rozstrzygnięcia, czyje interesy przeważają, przysługuje Pani/Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Jeżeli ograniczył/a Pan/i możliwość przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, dane te – abstrahując od kwestii ich zapisu – mogą być przetwarzane tylko za Pani/Pana zgodą lub w celu dochodzenia, realizacji lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych albo ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Sprzeciw przeciwko mailom reklamowym

Nie wyrażamy zgody na wykorzystanie danych kontaktowych opublikowanych ze względu na obowiązek umieszczenia impressum na stronie internetowych na przesyłanie reklamy, która nie została jednoznacznie zamówiona, jak i innych materiałów informacyjnych. Administrator niniejszej strony wyraźnie zastrzega możliwość podjęcia kroków prawnych w przypadku przesyłania niezamówionych informacji reklamowych, np. w postaci spamu.

3. Gromadzenie danych na naszej stronie

Pliki cookie

Na części naszych stron internetowych wykorzystujemy tak zwane pliki cookie. Pliki te nie wyrządzają żadnych szkód na Pani/Pana komputerze i nie zawierają wirusów. Pliki cooki służą do tego, aby nasza oferta była bardziej komfortowa dla użytkownika, efektywniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane w Pani/Pana komputerze, właściwie w przeglądarce internetowej.

Większość z wykorzystywanych przez nas plików cookie to tak zwane „ciasteczka sesyjne”. Po zakończeniu wizyty na stronie są one automatycznie usuwane. Inne pliki cookie pozostają zapisane w Pani/Pana urządzenia do czasu, gdy je Pan/i usunie. Te pliki umożliwiają nam rozpoznanie Pani/Pana przeglądarki podczas kolejnej wizyty na naszych stronach.
Może Pan/i tak ustawić swoją przeglądarkę, że będzie Pan/i informowana/y o aktywacji plików cookie i będzie Pan/i mogła/mógł określić, czy pliki cookies mają być aktywowane w danym przypadku, w określonych sytuacjach czy w ogóle nie mają być aktywowane; może Pan/i także aktywować automatyczne usuwanie plików cookie podczas zamykania przeglądarki. Przy dezaktywowaniu plików cookie funkcjonalność tej strony internetowej może być ograniczona.

Pliki cookie niezbędne do realizacji komunikacji drogą elektroniczną lub do udostępnienia określonych, żądanych przez Panią/Pana funkcji (np. koszyk z zakupami) są zapisywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator serwisu internetowego ma uprawniony interes w zapisywaniu plików cookie w celu udostępniania proponowanych treści bez wad technicznych i w sposób zoptymalizowany. Jeżeli zapisywane są inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy Pani/Pana aktywności w internecie), w niniejszej deklaracji w sprawie ochrony danych są one traktowane oddzielnie.

Pliki „server log”

Dostawca stron internetowych automatycznie gromadzi i zapisuje dane w tak zwanych plikach „server log”, które to pliki Pani/Pana wyszukiwarka automatycznie przekazuje do nas. Są to:

  • typ i wersja wyszukiwarki
  • wykorzystywany system operacyjny
  • referrer URL
  • nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • godzina zapytania wysłanego na serwer
  • adres IP

Dane te nie są kojarzone z innymi źródłami danych.

Dane te są gromadzone na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator strony internetowej ma uprawniony interes w bezbłędnej technicznie prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu należy zapisywać pliki „server log”.

Formularz kontaktowy

W przypadku przesyłania do nas zapytań przez formularz kontaktowy, Pani/Pana dane z tegoż formularza wraz z podanymi przez Panią/Pana danymi kontaktowymi są zapisywane u nas w celu realizacji zapytania i na wypadek dalszych pytań. Danych tych nie przekazujemy dalej bez Pani/Pana zgody.

Przetwarzanie danych wpisanych do formularza kontaktowego odbywa się zatem wyłącznie na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wydaną zgodę może Pan/i w dowolnym momencie cofnąć. Wystarczy do tego nieformalna informacja skierowana do nas mailem. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność czynności związanych z przetwarzaniem danych przed tymże cofnięciem z obowiązującymi przepisami prawa.

Podane przez Panią/Pana w formularzu kontaktowym dane pozostają u nas do momentu, gdy zostaniemy przez Panią/Pana wezwani do ich usunięcia, gdy cofnie Pan/i swoją zgodę na zapis danych lub cel dokonania zapisu danych przestanie obowiązywać (np. po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana zapytania). Nie ma to wpływu na bezwzględnie obowiązujące przepisy – w szczególności na terminy przechowywania.

4. Narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics

Na tej stronie korzysta się z analizy strony internetowej Google Analytics. Dostawcą usługi jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics wykorzystuje pliki cookie. Są to pliki tekstowe zapisywane w Pani/Pana komputerze umożliwiające analizę sposobu korzystania ze strony przez Panią/Pana. Wygenerowane przy wykorzystaniu plików cookie informacje dotyczące sposobu korzystania ze strony są z reguły wysyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane.

Zapis plików cookie generowanych w ramach Google Analytics i korzystanie z tego narzędzia analitycznego odbywają się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator strony internetowej ma uprawniony interes w analizie zachowania użytkowników, aby mógł dzięki temu zoptymalizować zarówno swoją ofertę na stronie, jak i swoje reklamy.

Anonimizacja adresu IP

Na tej stronie aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresu IP. W ten sposób Pani/Pana adres IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w państwach-sygnatariuszach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym jest skracany przez firmę Google przed jego przesłaniem do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP wysyła się na serwer Google w USA i tam się go skraca. Na zlecenie administratora Google wykorzystuje te informacje w celu dokonania analizy sposobu korzystania ze strony, przygotowania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz w celu realizacji innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i internetu na rzecz administratora strony. Przesłany w ramach Google Analytics przez Państwa przeglądarkę adres IP nie jest łączony z innymi danymi Google.

Wtyczki przeglądarki

Może Pan/i zapobiec zapisowi plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie Pani/Pana przeglądarki internetowej; pragniemy jednak zaznaczyć, że w takiej sytuacji nie będzie miał/a Pan/i możliwości korzystania z wszystkich funkcji tej strony w pełnym zakresie. Może Pan/i zapobiec przekazaniu wygenerowanych przez plik cookie i odnoszących się do sposobu korzystania ze strony przez Panią/Pana danych (w tym adresu IP) do Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw przeciwko gromadzeniu danych

Może Pan/i także zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając w poniższy link. Aktywowany zostanie plik cookie typu „opt out”, który w przyszłości będzie zapobiegał gromadzeniu Pani/Pana danych podczas wizyty na tej stronie. Dezaktywacja Google Analytics.

Więcej informacji na temat sposobu wykorzystania danych użytkownika w Google Analytics można znaleźć w deklaracji Google dotyczącej ochrony danych. https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie danych na zlecenie

Zawarliśmy z firmą Google umowę dotyczącą przetwarzania danych na zlecenie i realizujemy rygorystyczne wytyczne niemieckich organów odpowiedzialnych za ochronę danych podczas korzystania z Google Analytics.

Cechy demograficzne w Google Analytics

Na tej stronie wykorzystuje się funkcję „cechy demograficzne” oferowaną przez Google Analytics. W ten sposób można tworzyć raporty zawierające informacje dotyczące wieku, płci i zainteresowań osób odwiedzających stronę. Dane te pochodzą z reklam Google przeznaczonych dla osób o określonych zainteresowania oraz z danych dotyczących osób odwiedzających strony oferentów trzecich. Danych tych nie można przypisać do określonej osoby. Funkcję tę może Pan/i dezaktywować w dowolnym momencie poprzez odpowiednią zmianę ustawień wyświetlania na Pani/Pana koncie Google lub może Pan/i generalnie zabronić gromadzenia Pani/Pana danych przez Google Analytics zgodnie z treścią punktu „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

5. Wtyczki i narzędzia

Google Web Fonts

Na tej stronie w celu jednolitego wyświetlania czcionek wykorzystuje się tak zwane Web Fonts udostępniane przez Google. Po otwarciu strony Pani/Pana przeglądarka ładuje niezbędne czcionki Web Fonts do pamięci podręcznej wyszukiwarki, żeby prawidłowo wyświetlać teksty i czcionki.

W tym celu wykorzystywana przez Panią/Pana przeglądarka musi się połączyć z serwerami Google. Google otrzymuje wówczas informację, że z Pani/Pana adresu IP została otwarta nasza strona. Z Google Web Fonts korzystamy po to, aby w jednolity i estetyczny sposób przedstawić naszą ofertę online. Jest to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jeżeli Pani/Pana przeglądarka nie współpracuje z Web Fonts, wówczas wykorzystywany jest standardowy krój pisma.

Więcej informacji na temat Google Web Fonts można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w deklaracji Google dotyczącej ochrony danych: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Na tej stronie poprzez API korzysta się z serwisu map Google Maps. Dostawcą usługi jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Aby możliwe było korzystanie z funkcji Google Maps, zachodzi potrzeba zapisania Pani/Pana adresu IP. Informacje te są z reguły wysyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Administrator tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych.

Korzystanie z Google Maps ma na celu odpowiednią prezentację naszej oferty online oraz łatwość w znajdowaniu wskazanych przez nas na stronach internetowych miejsc. Jest to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat sposobu wykorzystania danych użytkownika można znaleźć w deklaracji Google dotyczącej ochrony danych. https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.